Artikel 1: ALGEMENE BEPALIN­GEN EN TOE­PASSE­LIJKHEID

 • 1 In deze algemene voor­waarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer: Denderend v.o.f., gevestigd op de Elleboog 8-6, 6713KP te Ede.
 • 2 In deze algemene voor­waarden wordt ver­staan onder de opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtsper­soon die aan de op­drachtnemer opdracht heeft gege­ven tot het verrichten van werk­zaamhe­den of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich ter zake van de op­dracht nimmer kunnen beroepen op de om­stan­dig­heid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukke­lijk aan de opdrachtne­mer ter kennis heeft gebracht en de opdracht­nemer alsdan onder deze voorwaarde de op­dracht schriftelijk heeft aan­vaard.
 • 3 In deze algemene voor­waarden wordt ver­staan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichten van werk­zaamheden of tot het leveren van zaken, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gege­ven door toezen­ding of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werk­zaam­heden als bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen wor­den verricht.
 • 4 In deze algemene voor­waarden wordt ver­staan onder werkzaamheden: het vervaardigen, afleveren, installeren, plaatsen en (of) (af)bouwen van reclameproducties, of delen daarvan in de ruimste zin des woords.
 • 5 Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtne­mer zijn de hierna­volgende voor­waarden van toepassing.
 • 6 Op van deze voorwaarden afwijkende bedin­gen en/of op eigen voorwaarden of bedingen kan de opdracht­ge­ver slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schrif­te­lijk door de op­dracht­nemer zijn aan­vaard.
 • 7 De opdrachtgever met wie eerder op de onder­havi­ge voor­waarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepas­selijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer geslo­ten overeenkom­sten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: OFFERTES

 • 1 Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soort­ge­lijke mededelingen door de op­drachtne­mer zijn geheel vrijblij­vend en kun­nen slechts zonder afwij­king worden aan­vaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.
 • 2 Offertes door de opdrachtnemer zijn geba­seerd op gegevens die door de opdrachtge­ver zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermo­gen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.
 • 3 De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.

Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN OVER­EEN­KOM­STEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

 • 1 Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mon­deling of schriftelijk heeft bevestigd de verleende opdracht te aanvaar­den komt de overeenkomst tot stand en ont­staan uit de over­eenkomst voort­vloeien­de ver­bintenis­sen van partijen.
 • 2 De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volle­dig ontvangen door de op­drachtnemer van zijn mededelingen.
 • 3 Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aan­vaarding daar­van, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werk­zaam­heden geacht worden te zijn geschied over­eenkom­stig de inhoud van de opdracht.
 • 4 Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • 5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aan­vaarding daar­van uit te voeren en aan de op­drachtgever in reke­ning te brengen, indien deze werk­zaamheden in het belang zijn van de opdracht­gever en/of van de goede uitvoering van de opdracht. De op­drachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uit­voe­ring van deze aanvul­lende werkzaamheden.
 • 6 De op­dracht­nemer zal binnen de grenzen van het rede­lijke aan wijzi­gingen in de opdracht meewerken, indien en voor­zover de inhoud van de door hem te leve­ren presta­tie niet wezenlijk van de oorspronke­lijk over­eengeko­men prestatie afwijkt.

Artikel 4: OPZEGGING EN ANNULERING

 • 1 De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hier­toe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de op­drachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem surséance is aange­vraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de op­drachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal wor­den, of indien hij middels beslaglegging, ondercuratelestelling of anders­zins de beschikkingsbevoegd­heid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer een naar diens oordeel genoegzame zeker­heid wordt gesteld voor voldoe­ning van hetgeen ter zake van de uitvoe­ring van de opdracht ver­schuldigd is en nog verschuldigd zal worden.
 • 2 De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annule­ren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de over­eenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de opdrachtne­mer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij te­vens in rekening wordt ge­bracht de kos­ten die de opdrachtne­mer reeds ter voorbe­reiding heeft gemaakt, waar­onder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, inge­roepen diensten en opslag­kosten.

Artikel 5: GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER; RISICO

 • 1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oor­deel adequaat uitvoeren van de gegeven op­dracht in de gewenste vorm ter beschikking komen van de op­drachtne­mer.
 • 2 De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de opdrachtnemer van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt.
 • 3 De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de op­dracht op te schorten tot het moment dat de op­drachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.
 • 4 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 ge­noem­de verplichting, dan heeft de opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussen­komst is vereist, het recht de opdracht terug te geven.
 • 5 Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens en zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever geretourneerd.
 • 6 De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorg­vuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomsti­ge zaken en/of gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtne­mer geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.
 • 7 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen zaken en/of gege­vens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behou­dens indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtne­mer.
 • 8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aan­spraken van derden verband houdende met de bescha­diging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde zaken en/of gegevens.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID

 • 1 Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtge­ver, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroor­zaakt door niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoe­ren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettend­heid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid be­perkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd.
 • 2 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever onge­daan te maken of te beperken.
 • 3 De opdrachtgever zal zijn recht om de opdrachtnemer voor de in lid 1 bedoelde schade aansprakelijk te stellen ver­werkt hebben één jaar na het ontstaan daarvan.
 • 4 Aansprakelijkheid voor schade aan en door motorrijtuigen van de opdrachtgever is uitgesloten, behoudens indien en voor zover de opdrachtnemer hiervoor verzekerd is, in welk geval het volgende geldt. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de schade aan, met of door een motorrijtuig van een opdrachtgever door hem veroorzaakt op of bij zijn bedrijfsterreinen en/of in zijn -gebouwen. Deze schade is beperkt tot een bedrag van € 45.000,= per claim. Ingeval er sprake is van een verzekerd motorrijtuig van een opdrachtgever komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking: 1) Het eigen risico dat op basis van de verzekeringsovereenkomst voor rekening van opdrachtgever komt; 2) Het no-claimverlies dat opdrachtgever lijdt gerekend over een periode van 24 maanden na de schadedatum. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken die niet voor vergoeding in aanmerking komen op basis van bovenstaande regeling.
 • 5 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en/of gegevens tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending ge­schiedt door of namens de opdracht­gever, de opdrachtne­mer of derden, behoudens indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
 • 6 Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door de opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken aangebrachte zaken is steeds voor de opdrachtgever.
 • 7 Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leve­ren zaken niet binnen dertig dagen na beëindiging van de op­dracht en voldoening van het ter zake van die opdracht verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor reke­ning en risico van de opdrachtgever opge­slagen.
 • 8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werk­zaam­heden of leveringen samenhangen.
 • 9 De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken retour te zenden aan de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer hier­mede schriftelijk is akkoord gegaan.

Artikel 7: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

 • 1 De opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gege­ven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorg­vuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakman­schap, uitvoeren.
 • 2 Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van reclameborden, lichtbakken en dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle schade die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts betekent deze omstandigheid niet dat de opdrachtnemer aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet voldaan heeft.
 • 3 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, een en ander in de ruimste zin des woords. Dit laat onverlet, dat de opdrachtgever er jegens de opdrachtnemer voor in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het aanbrengen van zaken aan of op andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. Enige onderzoeksplicht ter zake rust uitsluitend op de opdrachtgever. Dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijk overeenkomst anders blijkt. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.
 • 4 Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in de bodem verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er geen kabels, leidingen, buizen, stol of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn. De opdrachtgever heeft op dit punt een onderzoeksplicht. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever steeds dat de stellage minimaal ‘anderhalf maal de hoogte van de stellage’ vanaf de openbare weg wordt geplaatst. Voor de aansprakelijkheid met betrekking tot de werkzaamheden en alles wat daarmee samenhangt, zal de opdrachtnemer voor rekening van de opdrachtgever en mede ten behoeve van de opdrachtgever een verzekering afsluiten. De opdrachtgever staat er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels, begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken. Indien de opdrachtnemer zulks nodig zou achten, is hij vrij zonder toestemming van de opdrachtgever dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke werkzaamheden als meerprijs bij de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.
 • 5 Indien op verzoek van de opdrachtgever de opdrachtnemer de opdracht uitvoert met behulp of met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabrikaten, gebeurt zulks geheel voor risico van de opdrachtgever. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door de opdrachtnemer op dergelijke wijze vervaardigde of bewerkte zaken.
 • 6 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzigen.
 • 7 De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de op­dracht­gever tevoren over de wijze waarop aan de uitvoe­ring vorm gegeven wordt, in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
 • 8 De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffen­de of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.
 • 9 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer werk­zaamheden zijn verricht ten behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamhe­den zoals omschre­ven in of volgend uit de aanvaarding van de op­dracht, wordt aan de daarop betrek­king hebbende aante­keningen in de administra­tie van de opdrachtnemer het ver­moeden ont­leend dat deze werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aanteke­ningen dienen betrekking te hebben op tussen­tijds overleg tussen de op­drachtnemer en de opdrachtgever.

Artikel 8: OVERMACHT

 • 1 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeen­komst niet, niet tijdig of niet volle­dig kan nakomen tengevol­ge van een hem niet toereken­bare oorzaak, waaronder begre­pen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsge­vaar, mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschom­melingen, water­schade, over­stroming, aardbe­ving en andere natuurrampen, verbeurdver­kla­ring en andere overheidsmaatregelen, werksta­king, strem­ming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffa­brikaten door derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het be­drijf van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplich­tingen opgeschort totdat de opdrachtne­mer redelijker­wijs in staat kan worden geacht deze op de overeen­geko­men wijze na te komen.
 • 2 Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 • 3 De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voor­doet, niet het recht de overeen­komst geheel of gedeel­telijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplich­ting tot vergoeding van enige schade.

Artikel 9: (DRUK-)PROEVEN

 • 1 De opdrachtgever is gehouden de door de op­drachtnemer aan hem ter controle ter be­schik­king gestelde (druk-)proeven zorg­vuldig en met bekwa­me spoed op fouten en gebreken te con­troleren en zijn oordeel aan de opdrachtne­mer te doen toeko­men.
 • 2 Goedkeuring van de proeven door de opdracht­gever geldt als erkenning dat de opdracht-nemer de aan de proeven vooraf­gaande daarmee ver­bonden werk­zaamheden overeenkomstig de op­dracht heeft uitge­voerd.
 • 3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als goed­keuring in de zin van het tweede lid.
 • 4 Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 10: AUTEURSRECHTEN ETC.

 • 1 De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Au­teurswet 1912 of andere nationale, supranationale of inter­nationale regelge­ving op het gebied van het au­teursrecht of het recht van de industriële eigen­dom, dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrij­waart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden krach­tens deze wetten of regel­geving geldend kun­nen maken.
 • 2 Alle bij de uitvoering van de opdracht totstandge­komen zaken en werken worden geacht in hun geheel en uitslui­tend vol­gens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn geko­men. De opdrachtnemer is derhal­ve uit­slui­tend rechtheb­ben­de op ieder auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom dat ont­staat op alle bij uitvoe­ring van de opdracht vervaar­digde zaken en wer­ken, alsme­de op de in de op­dracht bedoelde eindproducten. Het in de vorige twee volzin­nen bepaal­de geldt ook indien de desbe­tref­fende werk­zaamhe­den of zaken als afzon­derlijke post op de offerte, in het aan­bod of op de factuur zijn ver­meld.
 • 3 Alle rechten van industriële of intellectue­le aard met be­trek­king tot van de op­drachtnemer afkom­stige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen en blijven zowel tijdens als na de uitvoe­ring van de opdracht uit­drukkelijk en in uitsluitende eigendom aan de opdrachtne­mer toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoe­ring van de opdracht ingescha­kelde derden. De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor rechten van intellectuele eigendom zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten – openbaarma­king of overdracht van gege­vens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uit­voe­ring van de opdracht uit­drukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbe­hou­den.
 • 4 Bij overtreding van het in lid 3 gestel­de verbeurt de opdrachtgever aan opdracht­nemer een direct opeisbare boete van € 225,= per dag dat de overtreding duurt, zonder dat daar­toe een ingebreke­stelling is vereist, en onverminderd het recht van de op­drachtnemer op vergoeding door de op­drachtgever van alle voor de opdrachtne­mer daar­uit voortvloeiende scha­de.

Artikel 11: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOS­TEN

 • 1 Voor het formuleren van voorstellen en vervaardi­gen van offertes worden door de opdrachtnemer geen kosten bere­kend, tenzij voor de opstelling ervan specifiek onder­zoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de op­drachtnemer en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.
 • 2 Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de op­dracht­nemer. Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.
 • 3 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzi­gingen van de opdracht zijn voor rekening van de op­dracht­gever.
 • 4 De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening ge­bracht. Deze kosten bestaan onder meer uit de prijzen van de te verwerken materialen, declara­ties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.
 • 5 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeen­geko­men aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of min­der bedragen dan tien procent. Het meer- of mindergeleverde wordt in rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.
 • 6 Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschul­digde omzet­belasting en overige door de overheid opgelegde heffingen. Deze wor­den apart vermeld in de fac­tuur en zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • 7 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de over­eenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende facto­ren dan ook wijziging heb­ben onder­gaan, is de opdracht­nemer gerechtigd ter zake van de op­dracht overeengekomen tarieven dienovereen­komstig en zonder overleg met de op­drachtgever aan te passen, even­wel met een maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden overschre­den zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herzie­ning van de op­dracht kan worden besloten. In alle gevallen geldt dat de kostenstijgingen na de tot­stand­koming van de overeenkomst en voor het overeen­gekomen tijdstip van levering van zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van overheidswe­ge goedgekeurde wijziging van de tariefstel­ling, zullen kunnen worden doorbere­kend, voor zover dit in overeenstemming is met het tariefbeleid van het Minis­terie van Economische Za­ken.
 • 8 Indien de uitvoering van de opdracht door de op­drachtne­mer wordt opgeschort of beëindigd, heeft de opdrachtne­mer recht op volledige beta­ling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 12: EIGENDOM HALFFABRIKATEN, PRODUC­TIE­MIDDELEN ETC.

 • 1 Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoe­ring van de opdracht vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmid­delen blijven in eigen­dom toebeho­ren aan de opdracht­nemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de fac­tuur zijn vermeld.
 • 2 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoel­de zaken aan de opdrachtgever af te geven.
 • 3 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoel­de zaken, alsmede resten, zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de op­drachtnemer en de op­drachtgever overeenkomen dat deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden be­waard, ge­schiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot her­haald gebruik.

Artikel 13: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

 • 1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent.
 • 2 Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukke­lijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. De opdrachtnemer is, ook bij een over­eengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schrif­telijk in gebreke heeft gesteld.
 • 3 De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeen­geko­men uiterste termijn vervalt indien en zodra de op­drachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe beteke­nis van de wijzi­ging of de geringe duur van het opont­houd de op­dracht­nemer in rede­lijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 • 4 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de over­een­komst door de opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wense­lijk is om een tijdige afleve­ring door de opdracht­nemer mogelijk te maken.
 • 5 Bij niet-naleving door de opdrachtge­ver van het in het vorig lid gestel­de, vervalt voor de opdrachtnemer de verplich­ting om binnen de aanvankelijk overeengekomen uiterste leverings­ter­mijn de overeengekomen prestatie te verrichten. Deze ver­plich­ting vervalt eveneens indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn omschre­ven in de artikelen 9 en 17. Zij vervalt ook in de situaties die be­schreven wor­den in de artike­len 4, 8 en 18.

Artikel 14: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJ­KIN­GEN

 • 1 De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en/of zaken grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en overeen­komstig de op­dracht is.
 • 2 De prestatie van de opdrachtnemer geldt tus­sen partijen steeds als deugdelijk en overeen­komstig de opdracht, indien de op­drachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het gelever­de in gebruik heeft geno­men, heeft be­werkt of ver­werkt, aan derden heeft gele­verd, respec­tie­velijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.
 • 3 Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren van zaken.
 • 4 Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur, van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een (druk-)proef brengen geen veran­dering in de op partij­en rustende verplich­tingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, kor­ting, ontbin­ding van de overeenkomst of schadever­goeding.
 • 5 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aan­mer­king geno­men, in redelijkheid geen of een onderge­schikte invloed op de (ge­bruiks) waarde van het geleverde hebben, worden steeds ge­acht afwijkingen van geringe beteke­nis te zijn.

Artikel 15: RECLAME

 • 1 Een reclame met betrekking tot de door de op­drachtnemer verrichte werkzaamheden of (af)gelever­de zaken of het bedrag van de factuur, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan de opdrachtne­mer mede te delen.
 • 2 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelij­kerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen.
 • 3 In de gevallen genoemd in het tweede lid en derde lid van artikel 14 komt aan de opdrachtgever nooit enige recht van reclame toe.
 • 4 Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid ge­noem­de termijnen vervalt het recht van reclame.
 • 5 Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtge­ver niet op. 6 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de op­dracht­nemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbete­ren of opnieuw verrichten van werk­zaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de ver­van­ging van de geleverde zaken, dan wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daar­van, nadat deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer zijn geretourneerd.

Artikel 16: GARANTIE

 • 1 Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten:normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of tengevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.
 • 2 De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.
 • 3 De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.
 • 4 Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17: BETALING

 • 1 De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrij een aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Indien geen aanbetaling vooraf overeen is genomen, geldt het volgende. Betaling van het factuurbedrag door de op­dracht­gever dient te zijn geschied binnen veer­tien dagen na factuur­datum, in Neder­landse valuta, ten kantore van de op­drachtnemer of door mid­del van storting ten gunste van een door de op­drachtne­mer aan te wijzen bank- of post­bankrekening, waar­bij als beta­ling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is bijge­schre­ven op de aangewezen reke­ning. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Betaling geschiedt netto en zonder enig recht op kor­ting, schuldvergelij­king of opschor­ting.
 • 2 De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een over­eengekomen aflevering in gedeelten, na afleve­ring van het eerste gedeel­te, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlan­gen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van films en (druk)proeven.
 • 3 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de op­drachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en heeft de opdrachtne­mer, zonder nade­re somma­tie of ingebrekestel­ling het recht de “wettelijke rente bij handelsovereenkomsten” in rekening te brengen tot op de datum van de alge­he­le voldoening, een en ander onvermin­derd de verde­re rechten welke de opdrachtnemer heeft.
 • 4 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, kan de op­drachtnemer met een beroep op de onzekerheids­exceptie de uitvoering van iedere opdracht op­schorten.
 • 5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband hou­dende met de inning van enige vorde­ring van de opdrachtne­mer op de opdrachtgever komen ten laste van de opdracht­gever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,= exclusief omzet­belasting.
 • 6 Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur).
 • 7 De in de leden 3 en 5 genoemde verhogingen treden uit­slui­tend in de plaats van vergoeding van vertragings­scha­de. Naast deze vergoeding kan scha­devergoeding op grond van de wet worden gevor­derd.
 • 8 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één op­dracht­gever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de ver­plichtingen zoals in dit artikel weerge­geven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 18: RETENTIERECHT, EIGENDOMS­VOOR­BE­HOUD EN PANDRECHT

 • 1 De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdracht­gever die hij onder zich heeft, alsmede die zaken die door de op­drachtnemer zijn samen­gesteld of opgesteld in opdracht van de op­drachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
 • 2 Het volledige eigendomsrecht op door de op­dracht­nemer aan de opdrachtgever geleverde zaken blijft onvoorwaar­delijk bij de opdrachtne­mer, totdat de opdrachtgever aan al zijn ver­plichtingen jegens de opdrachtnemer die voort­vloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken stellen.
 • 3 De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pand­recht op alle zaken van de opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de op­dracht door de opdrachtgever in de macht van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdracht­gever in welke hoedanig­heid en uit welken hoofde ook aan de op­drachtnemer ver­schuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voor­waardelij­ke schul­den daaronder mede begrepen.

Artikel 19: TOEPASSELIJK RECHT EN GE­SCHIL­LEN

 • 1 Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en over­een­kom­sten en op daaruit voortspruitende geschillen is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, opdrach­ten en overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gedaan, respectievelijk gege­ven, gesloten en uitge­voerd.
 • 2 Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partij­en ver­klaart dat dit het geval is.
 • 3 Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, tenzij het onder­werp van geschil tot de competentie van de kanton­rechter be­hoort.